Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 22 2015

Ministrant

June 20 2015

Ministrant
4236 50aa 500
I po co to sprzątanie
Reposted fromjankoza jankoza viadotyk-dzwieku dotyk-dzwieku
Ministrant
1999 cb6d 500
Reposted fromartlover artlover viaportraitofkarma portraitofkarma
Ministrant

June 17 2015

Ministrant
4033 532b 500
Reposted fromkanikani kanikani viaMigotliwa Migotliwa
Ministrant
1894 9c52
Reposted fromrazzmatazz razzmatazz viaconopec conopec
5787 eb8b

siopold:

halluzinationguillotine:

this always calmed me

that piece of paper is one of the most overwhelmingly graceful things in the universe

Reposted fromdespair-madoka despair-madoka viamiqel miqel
Ministrant
0685 ab73 500
Reposted fromdranger dranger viano-maam no-maam
Ministrant
God approves
Reposted fromfabs3 fabs3 viaantyneutrino antyneutrino
7464 7164 500
Reposted fromcutiedovahkiin cutiedovahkiin viajaphy japhy
Ministrant
2737 d076
Reposted fromnazarena nazarena viaeibhlin84 eibhlin84
Ministrant
I nigdy nie czułem się tak głęboko pogrążony w jednym i tym samym czasie. Tak oderwany od samego siebie i tak obecny w świecie.
— Albert Camus
Reposted frombigevilgrin00 bigevilgrin00 viacalineczka calineczka
Ministrant
0762 d27f
Reposted fromsummonerjolan summonerjolan viafotofob fotofob
Ministrant
1903 f464
Reposted fromrol rol viaproncrelles proncrelles
Ministrant
Nie mogę scałkować tego, co widzę, w jedną ideę, w której mógłbym przeżyć w pełni samego siebie. 
— Witkacy "Pożegnanie jesieni"
Reposted fromperkele perkele viacalineczka calineczka
Ministrant
Byłem podówczas, mając lat prawie 18, niezwykłym młodzieńcem, w stu różnych sprawach przedwcześnie dojrzałym, w stu sprawach innych niezmiernie zapóźnionym i bezradnym.  I gdy kiedykolwiek porównywałem siebie z innymi, czułem się często zarozumiały i dumny, lecz równie często przygnębiony i upokorzony. Czasami uważałem siebie za geniusza, czasami za półwariata.  Nie potrafiłem uczestniczyć w radościach i życiu moich rówieśników, a często trawiły mnie wyrzuty sumienia i smutne myśli, że jestem beznadziejnie od nich oddalony i życie przede mną jest zamknięte.
— 'Demian' H.Hesse
Reposted fromBornangel Bornangel viacalineczka calineczka
Ministrant
1606 0ca2
Reposted frommisza misza viano-maam no-maam
Ministrant
6621 f479
Reposted fromobcyastronom obcyastronom viamiodzio- miodzio-
Ministrant
3755 c35c 500
Reposted fromonlyfaint onlyfaint viazachlanny zachlanny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl