Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 03 2016

6854 5388
Baby
Does it get taller first and then widen, or does it reach full width before getting taller, or alternate, or what?
Reposted fromvith vith
Ministrant
Myślę, że większym problemem jest to, że cała nasza cywilizacja kręci się wokół zarabiania pieniędzy i produkowania masowych ilości śmieciowych informacji, śmieciowej rozrywki i śmieciowego jedzenia. Kiedy człowiek wychodzi z domu i na każdym kroku dostaje tylko śmieciowe, bezwartościowe pokarmy dla ciała, ducha i umysłu, to nawet nie zdąży się zorientować, że właśnie się zgubił i tonie w chaosie śmieci.
— Beata Pawlikowska

February 18 2016

Ministrant
Ministrant
1085 aa77 500
Reposted fromsohryu sohryu viawilcza wilcza

February 17 2016

9438 411c 500
Reposted fromtokentonight tokentonight viawilcza wilcza
Ministrant
5124 1673 500
Reposted fromwonderwoman wonderwoman viawilcza wilcza
9899 1875 500
Reposted fromlafuene lafuene viawilcza wilcza
5562 d9bf 500
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viawilcza wilcza
Ministrant
0112 b9b0
Reposted frompasibrzuch pasibrzuch viawilcza wilcza
Ministrant
7878 c8ef 500
Reposted fromtfu tfu viawilcza wilcza
0530 b441 500
Reposted fromevilpixiesofdoom evilpixiesofdoom viawilcza wilcza
Ministrant
5004 f9e3 500
Reposted fromfungi fungi viainkwizytor inkwizytor

February 13 2016

Ministrant
Reposted fromFlau Flau viainzynier inzynier
Ministrant

volsungs:

when you finish a paper just before the deadline and have no time to edit

January 24 2016

Ministrant
Ministrant
5921 f23f 500
Reposted fromrol rol vialeniwabula leniwabula
Ministrant
5072 b08e 500
Reposted fromtron tron viav2px v2px

January 21 2016

Ministrant
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viaarrependimento arrependimento
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl